Informacje publiczne

1. Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno - ratowniczych lub ich zmianach;

2. Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach;

3. Wykaz danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego;

4. Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

5. Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z terenu kraju (źródło KG PSP);

6. Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych województwa wielkopolskiego;

7. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych;

8. Zawiadomienia;

9. Opłata skarbowa;

10. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów;

11. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych PZA;

12. Informacja o planowanych kontrolach w ZDR i ZZR 2016 2017 r.;

Powrót