BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW

Szkolenie dla Rzeczoznawców „Ryzyka w obiektach przemysłowych – ATEX w praktyce eksploatacyjnej”

 

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 4 pkt.

Ilość godzin: 13

Koszt szkolenia: 800,00 zł brutto zł/osobę

Koordynatorzy szkolenia:

·         Martyna Luks - tel. (061) 22 20 532

·         mł. ogn. Adam Nowaczewski – tel. (061) 22 20 536

Data szkolenia: 1-2 czerwca 2017 r.

Miejsce szkolenia : Hotel - Restauracja Delicjusz - Trzebaw, ul. Poznańska 1; 62-060 Stęszew

Opis:

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, Ośrodek Szkolenia KW PSP w Poznaniu otrzymał akredytację Komendanta Głównego PSP na organizację szkolenia według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dwudniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów zajmujących się problematyką zabezpieczeń ATEX w obiektach przemysłowych.

Szkolenie kierowane jest do rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, projektantów i architektów biur projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawicieli Firm zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

Prelekcje na konferencji będą prowadzone w formie interaktywnej. Możliwość aktywnego uczestnictwa w prelekcji, zadawanie pytań i dyskusja.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 • Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres os-kwpsp@psp.wlkp.pl nie później niż do 31 maja 2017 r.
 • Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 • Dokonać wpłaty 800,00 zł zł/osobę (słownie: osiemset złotych 00/100) po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia mailem, na konto: Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu 61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3: BGK 08 1130 1088 0001 3122 1820 0001. z dopiskiem: Szkolenie dla rzeczoznawców.
 • Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres os-kwpsp@psp.wlkp.pl.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 • Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 • Zgłoszenie 1 osoby obejmuje: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, obiad, kolację, serwis kawowy, zaświadczenie.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Zasady magazynowania i obrotu substancji niebezpiecznych według wymagań wytycznych unijnych REACH i CLP (obowiązujące od 1 czerwca 2015r). z uwzględnieniem Rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 r., z dnia 16 grudnia 2008 r., w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin) – dr Agnieszka Gajek – CIOP Warszawa.
 2. Wymogi odciążania wybuchów w pomieszczeniach, urządzeniach procesowych, silosach z uwagi na wymogi ATEX, a praktyka eksploatacyjna w przemyśle – Dyduch – Główny Instytut Górniczy.
 3. Klasyfikacja  stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-1:2016-02. Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe – Łukasz Surowy – Instytut Bezpieczeństwa Technicznego (Ruda Śląska).
 4. Standard IEC/TS 60079-32-13: Explosive Atmospheres Part. 31-1 Elektrostatic Hazards. Atmosfery wybuchowe. Cz. 32.1. Zagrożenia wywołane przez elektryczność statyczną, a dotychczasowa normalizacja wg. serii Polskich Norm PN-E-05200-205 – Małgorzata Wróblewska – IPO Warszawa.
 5. Akumulatorownie (z akumulatorami stałymi i trakcyjnymi) w aspekcie dyrektywy ATEX 137 – Dorota Brzezińska – Politechnika Łódzka.
 6. Przystosowanie  do eksploatacji w strefach Ex istniejących "przedatexowych" urządzeń nieelektrycznych w świetle  przepisów prawa – Adrian Skrobek – Instytut Bezpieczeństwa Technicznego.
 7. Wyroby budowlane, wymagania ze względu na występowanie atmosfer potencjalnie wybuchowych w obiektach przemysłowych w świetle wymagań przepisów
  i normalizacji – Zenon Małkowski.

Harmonogram szkolenia - do pobrania

 

Zakres tematyczny szkolenia

 

 1. Zasady magazynowania i obrotu substancji niebezpiecznych według wymagań  wytycznych unijnych REACH i CLP (obowiązujące od 1 czerwca 2015 r.) z uwzględnieniem Rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008r. z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin):
 • omówienie klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie, (wg Rozporządzenia CLP);
 • szczegółowe omówienie klasyfikacji ze względu na właściwości fizyczne (omówienie poszczególnych klas zagrożeń substancji) wg rozporządzenia CLP;
 • omówienie źródeł informacji o warunkach przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych (szczegółowe omówienie: karty charakterystyki, akty prawne i normy, wspólne składowanie ze względu na zagrożenie pożarowe i wybuchowe);
 • nadtlenki organiczne; zagrożenia oraz  warunki magazynowania wg przepisów i normalizacji.

 

 1. Wymogi odciążania wybuchów w pomieszczeniach, urządzeniach procesowych, silosach, z uwagi na wymogi ATEX, a praktyka eksploatacyjna  w przemyśle (Dyduch – Główny Instytut Górniczy):
 • omówienie zasad odciążania pomieszczeń zagrożonych wybuchem w rozumieniu Dz.U.10.109.719. Szczegółowe omówienie pojęcia  „dach lekki”  uwzględniający  jedynie masę dachu (75 kg/m2) wg. zapisów  § 221 WT (Dz.U.02.75.690  z późn. zm.) w świetle wymagań konstrukcyjno-wytrzymałościowych, w odniesieniu do powierzchni  odciążających;
 • omówienie zasad odciążania wybuchów gazu w zbiornikach procesowych z uwzględnieniem wymagań PN-EN 14994;
 • omówienie zasad konstruowania urządzeń  i instalacji technologicznych odpornych na  wybuch wg PN-EN 14460;
 • omówienie zasad odciążania wybuchów pyłów w silosach stalowych i żelbetowych  wg wymagań PN-EN 14491, z uwzględnieniem istniejącego  stanu sprzed  wdrożenia dyrektyw i normalizacji ATEX. Omówienie doświadczeń  własnych GIG z silosami konstrukcji żelbetowej bez powierzchni dekompresyjnych (silosy sprzed 2005r.). Omówienie podstaw merytorycznych – analiza krytyczna problemu nie stosowania powierzchni odciążających w stalowych silosach budowanych w ostatnich latach (po 2005r.) w przemyśle zbożowo – młynarskim w Polsce;
 • omówienie ryzyka skutków wybuchu przy braku powierzchni odciążających w istniejących silosach, zbiornikach, instalacjach technologicznych (przy jednoczesnym braku stosowania systemów  tłumienia wybuchów), ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zbożowo-młynarskiego, przemysłu  drzewnego, energetyki zawodowej i przemysłowe - spalanie/współspalanie biomasy leśnej i rolnej.

 

 1. Klasyfikacja  stref zagrożenia wybuchem wg nowej normy PN-EN 60079-10-1:2016-02. Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe:
 •  szczegółowe omówienie czynników mających wpływ na rodzaj i zasięg strefy zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zaleceń praktycznych normy;
 •  szczegółowe omówienie określania strumieni emisji substancji palnych  (gazowych i ciekłych) wg załącznika B (PN-EN 60079-10-1:2016) wraz przykładami obliczeniowymi  dla gazów palnych i par cieczy palnych. Interpretacje wyników;
 •  szczegółowe omówienie wymaganych strumieni wentylacji w potencjalnych atmosferach wybuchowych wg. załącznika C (PN-EN 60079-10-1:2016) wraz z przykładami obliczeniowymi dla obszarów wewnątrz pomieszczeń i obszarów poza budynkami;
 •  szczegółowe omówienie szacowania stref zagrożenia wybuchem wg załącznika D (PN-EN 60079-10-1:2016) wraz przykładami obliczeniowymi  dla  obszarów wewnątrz;

 

 1. Standard IEC/TS 60079-32-13: Explosive Atmospheres Part. 31-1 Elektrostatic Hazards. Atmosfery wybuchowe cz. 32.1. Zagrożenia wywołane przez elektryczność statyczną, a dotychczasowa normalizacja wg serii Polskich Norm PN-E-05200-205 (Małgorzata Wróblewska – IPO Warszawa):
 • zestawienie tabelaryczne/porównawcze;
  •    parametrów stanu potencjalnego zagrożenia wyładowaniami elektrostatycznymi w atmosferach wybuchowych,
  •    kryteriów podziału substancji z uwagi na wymagania ochrony antyelektrostatycznej (gazy, pary cieczy, ciała stałe) skutkującymi wymaganiami  materiałowymi dla opakowań i instalacji technologicznych (na wzór tab. 9 Poradnika. z 2015 J.M. Kowalskiego),
  •    parametrów  środków ochrony indywidualnej,
  •    parametrów dla podłóg - posadzek,
  •    czasu relaksacji ładunku elektrostatycznego,
 • wyjaśnienie różnic klasyfikacji pyłów, opartej na rezystywności skrośnej wg Poradnika J.M. Kowalskiego z 2015r. (przewodzące; <108Ω*m, częściowo przewodzące, nieprzewodzące), a  normalizacją ATEX tj. PN-EN13237 (przewodzące IIIB; <103 Ω*m), podać kryteria wg IEC/TS 60079-32-13. Podać kryteria postępowania w  ocenie ryzyka wybuchu, wobec występujących różnic parametrów klasyfikacyjnych;
 • dane tabelaryczne (wg IEC/TS 60079-32-13.) parametrów klasyfikacyjnych substancji i materiałów, ze względu na wymagania ochrony antyelektrostatycznej;
 • wyjaśnienie, omówienie praktycznego znaczenia (z punktu widzenia ochrony antyelektrostatycznej) zapisów §7.1. pkt.5 Dz.U.10.109.719; „Przy używaniu lub przechowywaniu  materiałów niebezpiecznych pożarowo".
 • uwzględnienie dotychczasowej normalizacji wg serii Polskich Norm PN-E-05200-205 oraz standard IEC/TS 60079-32-13.

 

 1. Akumulatorownie (z akumulatorami stałymi i trakcyjnymi) w aspekcie dyrektywy ATEX 137:
 •  normalizacja dot. wymagań bezpieczeństwa dla baterii stacjonarnych
  i trakcyjnych (PN-EN 50272-2:2007 i PN-EN 50272-3:3007); omówienie  wytwarzania  gazu (wodoru i tlenu) w procesie ładowania baterii (podczas ładowania  standardowego i przyśpieszonego) oraz omówienie kryterium  dobrego wentylowania pomieszczeń akumulatorowni ( wg. normalizacj;2,5 Q);
 • podanie i omówienie wzorów obliczeniowych dot. obliczania wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego (Q) dla baterii stacjonarnych i trakcyjnych, z uwzględnieniem wentylacji naturalnej i wymuszonej. Przedstawienie przykładów obliczeniowych strumienia powietrza wentylacyjnego dla różnych typów baterii (kwasowo-ołowiowych otwartych, kwasowo-ołowiowych z rekombinacją, baterii NiCd, VRLA);
 • omówienie bliskiego odstępu „d” wg wymagań norm dla baterii stacjonarnych i trakcyjnych;
 • wymagania dla poprawnego rozwiązania wentylacji naturalnej i wymuszonej w pomieszczeniach akumulatorowni. Kryteria wykluczające wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach wentylatorowni (obliczeniowy strumień wentylacji, konstrukcja stropu–stropodachu–gładki, bez „martwych” niewentylowanych podstropowych  sektorów, tworzonych przez belki, podciągi).

 

 1. Przystosowanie  do eksploatacji w strefach Ex, istniejących "przedatexowych" urządzeń nieelektrycznych w świetle  przepisów prawa:
 • wymagania prawne, akty normatywne,
 • wymiana czy modernizacja (aspekt bezpieczeństwa a finansowy),
 • kiedy użytkownik staje się producentem urządzenia – konserwacje, remonty, modernizacje,
 • proponowana ścieżka postępowania w ocenie sytuacji i podjęciu decyzji,
 • jednostka notyfikowana w aspekcie dostosowania urządzenia – dobro czy zło konieczne.

 

 1. Wyroby budowlane, wymagania ze względu na występowanie atmosfer potencjalnie wybuchowych w obiektach przemysłowych w świetle wymagań przepisów i normalizacji:
 • wyroby budowlane (klapy dymowe, drzwi, bramy) definicje: wyrobów budowlanych producentów, dystrybutorów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,
 • rozwiązania konstrukcyjne i ich wpływ na spełnienie wymagań dyrektywy ATEX (pokazy praktyczne na placu),
 • zmiana przeznaczenia pomieszczeń na pomieszczenia z atmosferami wybuchowymi. Czy są możliwe adaptacje bram, klap dymowych i drzwi do nowych zastosowań? Jak dalece można ingerować w konstrukcję wyrobów budowlanych z deklarowaną odpornością ogniową?
 • powłoki malarskie i ich wpływ na wyroby budowlane stosowane w strefach ATEX (reakcja termitowa),
 • część uzupełniająca – nowe nazewnictwo i nowe dokumenty niezbędne do wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu obowiązujące od 1stycznia 2017r.

 

WYKŁADOWCY:

 1. Dr Agnieszka Gajek – członek Rady Naukowej CIOP-PIB, specjalistka z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, Wieloletni ekspert Ministerstwa Gospodarki w sprawach dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 2010 r. w wyniku publicznej obrony rozprawy pn. „Określenie ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów na podstawie obliczeniowego wyznaczania wielkości termodynamicznych charakteryzujących przebieg reakcji chemicznych”, która została wyróżniona uchwałą Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorka i współautorka licznych publikacji poświęconych problematyce poważnych awarii przemysłowych.
 2. Dr Zdzisław Dyduch – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakresu wybuchowości pyłów przemysłowych.
 3. Łukasz Surowy – absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej. Od 2001 roku ściśle związany z działalnością w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w przemyśle wydobywczym i powierzchniowym w kraju i za granicą. Od samego początku działalności prowadzi badania i oceny urządzeń przeciwwybuchowych w całym asortymencie wykonań i konstrukcji. Autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
 4. Mgr inż. Małgorzata Wróblewska – ukończyła wydział Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Od 2001r. Kierownik Pracowni Zagrożeń Elektrostatycznych w akredytowanym Laboratorium Badań Niebezpiecznych Właściwości Materiałów Instytutu. Zajmuje się realizacją prac badawczych, wykonywaniem ekspertyz technicznych, doradztwem, orzecznictwem w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną. Od 1994 r. Sekretarz Komitetu Technicznego nr 143 ds. Elektryczności Statycznej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Autorka i współautorka licznych publikacji.
 5. Dr inż. Dorota Brzezińska – jest adiunktem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się dydaktyką z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Autorka i współautorka wielu publikacji technicznych i konferencyjnych. Jej badania koncentrują się na ocenie skuteczności działania systemów wentylacji pożarowej i bytowej w różnego typu obiektach budowlanych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie.
 6. Adrian Skrobek – absolwent Politechniki Śląskiej. Niezmiennie od 2006 roku związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem przeciwwybuchowym zarówno pojedynczych urządzeń jak i instalacji. Początkowo zawodowo aktywny w obszarze ocen i prowadzenia prac badawczych. W chwili obecnej zajmuje się również pracami projektowymi w zakresie konstrukcji celem spełnienia wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Autor ocen i opinii urządzeń oraz instalacji, publikacji technicznych, prelegent konferencji i seminariów technicznych i naukowych.
 7. Małkowski Zenon – z  wykształcenia magister inżynier  mechanik, absolwent  wydziału Mechaniki i Budowy  Maszyn  Politechniki  Poznańskiej. Założyciel spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A i Prezes Zarządu. Od początku swej działalności związany z branżą przeciwpożarową. Twórca wielu rozwiązań technicznych i technologicznych objętych ochroną patentową, zarówno w kraju – około 24 patentów i wzorów użytkowych, a także patentami europejskimi- 5 patentów i 4 zgłoszenia. Produkty jego pomysłu były wielokrotnie nagradzane Złotymi Medalami na tarach BUDMA i Securex. Zrealizował w swojej karierze zawodowej zabezpieczenia przeciwpożarowe tak prestiżowych obiektów jak: Sąd Najwyższy w Warszawie, NBP w Warszawie, Stadion Narodowy w Warszawie, Galeria Stary Browar w Poznaniu, Manufaktura Łódzka, Gazoport w Świnoujściu, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr Capitol we Wrocławiu. Działa czynnie od 10 lat jako biegły sądowy z dziedziny zabezpieczeń przeciwpożarowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Rzeczoznawca SITP od 2016 r.

 

Powrót

Napisał: (04-05-2017 11:52)
(04-05-2017 21:17)