BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Obowišzki inwestora w zakresie przystšpienia do użytkowania obiektu budowlanego

 

            Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:


 1. Inspekcji Ochrony Środowiska
 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Państwowej Straży Pożarnej


        o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Odnośnie PSP organem jest właściwa terenowo Komenda Miejska lub Powiatowa PSP, która w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno-budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
        Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) i akty wykonawcze do niej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek (przykładowy wzór zamieszczono poniżej) użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.
Wniosek (podanie) powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora,
 • adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,
 • adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna i wysokość odbieranego obiektu.Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

 1. sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
 2. sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań warunków techniczno-budowlanych i norm;
 3. sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne;
 4. obowiązkiem inwestora jest okazanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, potwierdzających zakładane własności użytkowe oraz wykazać, że wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadają wymagane certyfikaty zgodności;
 5. sprawdzenie w dzienniku budowy, czy został dokonany wpis kierownika budowy o zakończeniu budowy;
 6. sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami;
 7. sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową;
        Inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających. wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:

 1. instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego),
 2. stałych urządzeń gaśniczych,
 3. sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. instalacji sygnalizacji pożarowej,
 5. instalacji monitoringu pożarowego,
 6. instalacji i urządzeń oddymiających,
 7. instalacji odgromowej - z pomiarów oporności uziemienia wraz z metryką urządzenia piorunochronnego,
 8. instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów),
 9. instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.
            W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono
z zachowaniem wymagań zawartych w normach. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

 1. dróg pożarowych,
 2. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 3. prawidłowości rozmieszczenia gaśnic, ich dostępności oraz oznakowania miejsc lokalizacji,
 4. kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
 5. oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 6. sprawności oświetlenia awaryjnego,
 7. oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
            Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP odnośnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanym obiekcie.

 

Podanie dot. odbioru obiektu - przykład

 

.............................. dn. ..............................


..............................................
(Imię i nazwisko, nazwa firmy )
...............................................
(adres do korespondencji
telefon kontaktowy)

KOMENDA POWIATOWA/MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w …………………………….

 

 

Podanie


                    W związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektu ....................................... ( nazwa , adres , rodzaj obiektu ) ......................... na podstawie art. 56 “Prawa Budowlanego” proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

...........................
( podpis )

Powrót

Napisał: Piotr Wilczewski (12-02-2008 14:47)
Zmienił: Piotr Wilczewski (12-02-2008 15:16)