BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Porady dla inwestorów oraz właœcicieli i zarzšdców obiektów budowlanych - Zadania i obowišzki właœcicieli i zarzšdzajšcych obiektami

Zadania i obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami kwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi oraz zakładów pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej


Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu (zakładu pracy) lub terenu zgodnie z  art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy do obowiązków jego właściciela, zarządcy lub użytkownika. Cel ten można osiągnąć poprzez:

 1. Przestrzeganie wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych podczas projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji obiektów ,
 2. Wyposażenie obiektów w sprzęt i  urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie ich właściwego stanu technicznego oraz właściwego do nich dostępu (szczególnie do podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów) ,
 3. Przygotowanie obiektu do  prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie sprawnych technicznie i dostępnych (szczególnie w porze zimowej) źródeł i  miejsc poboru wody do celów gaśniczych,
 4. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego związanych z prowadzeniem procesów technologicznych mogących powodować zagrożenie pożarem lub wybuchem. Zadbać należy szczególnie o sprawność urządzeń zabezpieczających, a każde awarie usuwać przed ponownym uruchomieniem linii technologicznej lub procesu technologicznego,
 5. przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie ich okresowych przeglądów i konserwacji ,
 6. Zaznajomienie pracowników z  przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi (z uwzględnieniem obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia ewakuacji) oraz ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
 7. Powierzanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 8. Opracowanie dla obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" oraz umieszczenie wymagań przeciwpożarowych dotyczących procesów technologicznych w "Instrukcji technologiczno - ruchowej" (w zakładach przemysłowych) ,
 9. Stosowanie do ochrony przeciwpożarowej sprzętu, urządzeń, elementów, środków i  instalacji posiadających aprobaty , certyfikaty ITB i/lub CNBOP ,
 10. Zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i  odpowiednich warunków ewakuacji, poprzez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych (ich wydzielenie i oddymianie) oraz przestrzeganie wymagań przepisów w zakresie stopnia palności elementów zastosowanych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji lub w pomieszczeniach, w których może przebywać jednocześnie ponad 50 osób ,
 11. Przeprowadzania w zakładach produkcyjnych ćwiczeń z zakresu likwidowania źródeł zagrożeń, a w obiektach użyteczności publicznej ćwiczeń z ewakuacji ludzi i mienia. W razie potrzeby zakres ćwiczeń należy konsultować z właściwą terenowo Komendą Powiatową PSP.
Opracowanie materiału:


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (05-01-2008 18:50)