BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Czujka na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa - obudź czujność (zobacz film)

 

STATYSTYKA

Pożary w budynkach mieszkalnych w poszczególnych latach (woj. wielkopolskie)

Rok Pożarów Ofiar
śmiertelnych
Ranni
Ogółem W tym pożary
sadzy w kominie
Razem  w tym dzieci
2010 1578 677 27 188 17
2011 1591 457 24 252 22
2012 1719 426 21 210 31
2013 1775 548 24 204 23
2014 1858 623 17 330 40
2015 2036 804 23 275 26
2016 2237 1047 23 218 21
2017 2437 1306 24 178 17
2018 * 1018 692 4 51 4

Tlenek węgla w poszczególnych latach (woj. wielkopolskie)

Rok Zdarzeń Ofiar
śmiertelnych
Podtrutych
Razem  w tym dzieci
2010 183 12 128 28
2011 193 5 105 29
2012 209 9 165 54
2013 240 5 174 42
2014 244 5 116 28
2015 217 6 120 31
2016 284 8 182 59
2017 300 4 131 34
2018 * 189 3 103 18
 

Pożary w budynkach mieszkalnych w bieżącym sezonie grzewczym (woj. wielkopolskie)
Sezon grzewczy liczony od 1 października do 31 marca

Zima 2017/2018*
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2017 r. 167 17 0
listopad 2017 r. 181 9 0
grudzień 2017 r. 268 13 1
styczeń 2018 r. 313 19 0
luty 2018 r. 329 15 1
marzec 2018 r. 327 14 3
Suma 1495 87 5

 

Tlenek węgla w bieżącym sezonie grzewczym (woj. wielkopolskie)
Sezon grzewczy liczony od 1 października do 31 marca

Zima 2017/2018*
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2017 r. 18 0 0
listopad 2017 r. 29 20 0
grudzień 2017 r. 46 9 1
styczeń 2018 r. 54 31 0
luty 2018 r. 60 19 2
marzec 2018 r. 65 49 1
Suma 272 128 4

* Stan na dzień 5.04.2018 r.

Pożary w budynkach mieszkalnych (Polska)**

  zima 2016/2017 zima 2017/2018 ***
Pożarów 21 787 16 516
Rannych 2 075 1 796
Śmiertelnych 298 229
 

Tlenek węgla (Polska)**

  zima 2016/2017 zima 2017/2018 ***
Zdarzeń 4 525 3 173
Rannych 2 849 1 896
Śmiertelnych 61 78

*** Stan na dzień 26.02.2018 r.

CZAD I OGIEŃ - obudź czujność (film zrealizowany przez KP PSP w Pile)

 

 

POŻARY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Pożar jako zjawisko mające wymiar społeczny w sposób znaczący wpływa na życie i zdrowie wielu osób. Chodzi tu nie tylko o liczne straty materialne czy zniszczone mienie, ale również o osobiste tragedie rodzin tracących swoich bliskich czy dobytek całego życia.

Sporządzona analiza ilości pożarów, przyczyn oraz miejsca występowania tego zjawiska umożliwiła zdiagnozowanie obszarów na terenie województwa o największym stopniu zagrożenia oraz najczęściej występujących przyczynach powstawania pożarów z udziałem ofiar śmiertelnych, osób poszkodowanych oraz dużych strat materialnych.

W województwie wielkopolskim od wielu lat utrzymuje się wysoka liczba pożarów i praktycznie z roku na rok ta liczba jest coraz większa.

Na tej podstawie podstawie można prognozować, że wzrost ogólnej ilości pożarów w kolejnych latach może się utrzymywać, dlatego konieczne będzie podjęcie działań zapobiegawczych w celu zahamowania tej tendencji.

Jak pokazują dane bezwzględne każdego roku najwięcej pożarów notuje się w: Poznaniu oraz w powiatach poznańskim, pilskim, konińskim, gnieźnieńskim, m. Konin i powiecie ostrowskim. Wpływ na tą sytuację mają takie czynniki jak:

 • duża koncentracja populacji mieszkańców w wymienionych powiatach,
 • zwarta zabudowa,
 • lokalizacja przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, itp.

Najmniej liczba pożarów notuje się w powiatach: grodziskim, rawickim, leszczyńskim wolsztyńskim gostyńskim oraz Lesznie.

W związku z przeprowadzeniem analizy miejsc, w których dochodziło do pożarów ustalono, że najczęściej strażacy gaszą uprawy, a następnie obiekty mieszkalne. Szczegółowe badania pożarów obiektów mieszkalnych wykazały, że są to w przeważającej ilości budynki jednorodzinne i wielorodzinne.

I tutaj należy podkreślić, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno‑rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną strażacy nie mają podstaw prawnych, aby kontrolować pomieszczenia mieszkalne. Taki stan regulacji prawnych ogranicza nadzór PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej w stosunku do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

Ogromne znaczenie w walce z wysoką liczbą pożarów w budynkach mieszkalnych odgrywa prewencja społeczna. Należy się spodziewać, że w związku z rozwojem budownictwa, nastąpi dalszy wzrost ilości pożarów w obiektach jednorodzinnych.

Szczegółowa analiza przypuszczalnych przyczyn powstania pożarów wskazuje, że powstałe pożary najczęściej są wynikiem:

 • nieostrożności osób dorosłych i nieletnich podczas posługiwania się ogniem otwartym (w tym papierosami, zapałkami),
 • podpaleń (umyślnych),
 • wad urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ogrzewczych.

W grupie wszystkich pożarów nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym (zapałkami, papierosami) oraz podpalenia umyślne przynoszą największe straty finansowe i społeczne (liczba ofiar śmiertelnych).

Analizując liczbę  pożarów spowodowanych nieostrożnością osób dorosłych oraz podpalenia uzyskujemy 72% przypuszczalnych przyczyn wszystkich pożarów.

Podstawowym czynnikiem kształtującym stan bezpieczeństwa pożarowego jest rozważne, zdyscyplinowane i dostosowane do konkretnych warunków zachowanie się człowieka. Czynnik ten nabiera większego znaczenia
w związku z coraz szybszym postępem technicznym oraz zmieniającymi się warunkami życia.

W latach 2000-2015 na terenie województwa wielkopolskiego w pożarach życie straciło 525 osób!

Problem pożarów, w których występują ofiary śmiertelne widoczny jest szczególnie w obiektach mieszkalnych (65%), w środkach transportu (25%), co łącznie daje 90% wszystkich ofiar śmiertelnych przy 51% udziale pożarów spowodowanych nieostrożnością osób dorosłych !

Szczegółowa analiza przebiegu zdarzeń w rozbiciu na miesiące, pory dnia oraz przedział wiekowy ofiar wykazała, że natężenie zdarzeń pożarowych z udziałem ofiar śmiertelnych występuje w sezonie zimowym, szczególnie w miesiącach grudzień-styczeń. Jednakże obserwowana jest tendencja wzrostowa takich zdarzeń już od miesiąca października, wtedy kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Natomiast tendencja maleje w miesiącach wiosennych i letnich.

Najczęściej dochodzi do pożarów z ofiarami śmiertelnymi w budynkach mieszkalnych w godzinach porannych i w godzinach nocnych. Najwięcej tego typu zdarzeń zanotowano w następującym przedziale czasowym godz. 7.00 - 7.59.

Przypuszczalnych przyczyn jest kilka, do których należy m.in. pośpiech i nieuwaga mieszkańców podczas przygotowania się do wyjścia do pracy, pozostawione włączone do sieci żelazka, lokówki, niedogaszony papieros wyrzucony do pojemnika na śmieci.

Podczas pożarów w mieszkaniach znajdują się osoby, które prawdopodobnie nie potrafią samodzielnie wezwać pomocy, bądź zostały zaskoczone przez rozwijający się pożar i rozprzestrzeniający się toksyczny dym. Kolejnym znaczącym okresem, w którym występuje najwięcej pożarów jest przedział godzinowy między północą a 4 nad ranem, ze  szczególnym wzrostem pożarów  w godzinach między 24.00 a 1.00 nad ranem.

Analiza wieku ofiar śmiertelnych pożarów wskazuje, że w szczególności są to osoby w wieku średnim starsze (od 40 do 90 lat), przy czym najwięcej ofiar znajduje się w przedziale wiekowym od 40 do 55 roku życia. Badając liczbę ofiar śmiertelnych wynika, że w  70% z nich stanowią mężczyźni.

Dlatego strażacy każdego roku zachęcają do instalowania czujek dymu, które pozwolą na szybsze poinformowanie mieszkańców o rozwijającym się pożarze.

Sezon grzewczy

Również w okresie zimowym popularne staje się „dogrzewanie” mieszkań elektrycznymi urządzeniami grzewczymi potocznie zwanych farelkami. Bezpieczne użytkowanie tych urządzeń m.in. zapewni przestrzeganie poniższych zasad:
- stosuj grzejnik zgodnie z załączoną instrukcją,
- przed opuszczeniem pomieszczenia, które dogrzewasz, odłącz grzejnik od prądu,
- nie susz przy nim prania,
- umieść grzejnik w bezpiecznej - odległości od zasłon i firan,
- nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia na noc.

Pożary w budynkach mieszkalnych w poszczególnych sezonach grzewczych (woj. wielkopolskie)
Sezon grzewczy liczony od 1 października do 31 marca

Zima 2016/2017
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2016 r. 197 15 3
listopad 2016 r. 214 38 1
grudzień 2016 r. 302 14 3
styczeń 2017 r. 406 32 10
luty 2017 r. 332 29 0
marzec 2017 r. 238 22 2
Suma 1689 150 19

 

Zima 2015/2016
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2015 r. 168 13 1
listopad 2015 r. 196 30 2
grudzień 2015 r. 221 22 2
styczeń 2016 r. 371 45 5
luty 2016 r. 199 16 0
marzec 2016 r. 236 13 4
Suma 1391 139 14

 

Zima 2014/2015
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2014 r. 132 35 1
listopad 2014 r. 148 19 1
grudzień 2014 r. 260 33 2
styczeń 2015 r. 244 29 1
luty 2015 r. 234 40 3
marzec 2015 r. 239 24 2
Suma 1257 180 10

 

Zima 2013/2014
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2013 r. 137 10 2
listopad 2013 r. 145 22 2
grudzień 2013 r. 206 30 2
styczeń 2014 r. 275 55 3
luty 2014 r. 184 34 4
marzec 2014 r. 175 23 0
Suma 1122 174 13

 

Zima 2012/2013
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2012 r. 145 21 1
listopad 2012 r. 125 9 2
grudzień 2012 r. 219 28 5
styczeń 2013 r. 220 26 3
luty 2013 r. 179 25 4
marzec 2013 r. 231 29 4
Suma 1119 138 19

 

Zima 2011/2012
Miesiąc Pożarów Rannych Śmiertelnych
październik 2011 r. 128 18 1
listopad 2011 r. 166 12 3
grudzień 2011 r. 172 34 4
styczeń 2012 r. 186 38 1
luty 2012 r. 252 25 1
marzec 2012 r. 166 16 3
Suma 1070 143 13

CZAD I OGIEŃ - obudź czujność (film pt. "Włącz myślenie - bezpieczny okres grzewczy" zrealizowany przez KP PSP w Międzychodzie)

TLENEK WĘGLA

BADŹ CZUJNY!!!

Zbigniew Bródka - NIE dla czadu

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!!!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!!!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY;
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU JEŚLI PRZEPISY MIEJSCOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ.

 

Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem.
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi.
Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.
Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie.
Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.


PAMIĘTAJMY!!!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

Zdarzenia związane z tlenkiem węgla w poszczególnych sezonach grzewczych (woj. wielkopolskie)
Sezon grzewczy liczony od 1 października do 31 marca

Zima 2016/2017
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2016 r. 19 12 0
listopad 2016 r. 33 19 3
grudzień 2016 r. 56 30 1
styczeń 2017 r. 70 56 2
luty 2017 r. 54 19 0
marzec 2017 r. 26 9 1
Suma 258 145 7

 

Zima 2015/2016
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2015 r. 26 3 0
listopad 2015 r. 31 25 1
grudzień 2015 r. 17 5 1
styczeń 2016 r. 71 59 2
luty 2016 r. 30 26 1
marzec 2016 r. 26 21 1
Suma 201 139 6

 

Zima 2014/2015
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2014 r. 16 5 0
listopad 2014 r. 21 9 0
grudzień 2014 r. 53 27 4
styczeń 2015 r. 33 26 0
luty 2015 r. 42 37 4
marzec 2015 r. 6 5 0
Suma 171 109 8

 

Zima 2013/2014
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2013 r. 26 16 1
listopad 2013 r. 25 20 0
grudzień 2013 r. 44 37 0
styczeń 2014 r. 41 23 1
luty 2014 r. 35 18 0
marzec 2014 r. 20 14 0
Suma 191 128 2

 

Zima 2012/2013
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2012 r. 26 24 0
listopad 2012 r. 13 11 0
grudzień 2012 r. 59 54 3
styczeń 2013 r. 46 29 2
luty 2013 r. 20 20 2
marzec 2013 r. 35 40 1
Suma 199 178 8

 

Zima 2011/2012
Miesiąc Zdarzeń Rannych Śmiertelnych
październik 2011 r. 14 5 1
listopad 2011 r. 26 8 2
grudzień 2011 r. 28 8 0
styczeń 2012 r. 15 15 0
luty 2012 r. 55 32 6
marzec 2012 r. 12 8 0
Suma 150 76 9

CZAD I OGIEŃ - obudź czujność (film pt. "Włącz myślenie - tlenek węgla (czad)" zrealizowany przez KP PSP w Międzychodzie)

 

Warto przejrzeć:

Ku przestrodze:

Materiały do pobrania

Informacja o kampanii społecznej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

Patrz też: „Czujka w każdym domu”: https://www.youtube.com/watch?v=ZnDgbB9cZCE

Patrz też: „Nie gaś wodą tłuszczu”: https://www.youtube.com/watch?v=fW9KDQW-9ic 

Spoty radiowe (do pobrania i emisji)

 

 

 

 

Powrót