BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań

 1. pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,
 2. dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:
  1. w magazynie – 1000 kg,
  2. w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,
  3. w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.
 3. wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,
 4. dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,
 5. zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,
 6. zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,
 7. instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,
 8. powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,
 9. pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.

Powrót

Napisał: Emilia Pałubicka-Florczak (14-03-2018 08:54)