BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ogłoszenie o naborze do służby w ramach przeniesienia służbowego - starszy specjalista w systemie codziennym w Wydziale Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu

OGŁOSZENIE
o naborze do służby na stanowisko w Wydziale Organizacji i Nadzoru
na zasadach przeniesienia służbowego

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór (na zasadach przeniesienia służbowego) do pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

Informacje ogólne:
stanowisko docelowe - starszy specjalista
liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: - jedno stanowisko
miejsce pełnienia służby - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań
rozkład czasu służby: - codzienny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, sporządzanie sprawozdań i analiz okresowych z realizacji skarg i wniosków;
 • realizacja zadań służbowych dotyczących współpracy międzynarodowej;
 • realizacja zadań związanych z organizacją działań kontrolnych w PSP w województwie wielkopolskim, udział w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez wydział;
 • organizacja i obsługa uroczystości, narad i spotkań służbowych;
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz, informacji, opracowań oraz wniosków  z zakresu realizowanych zadań,
 • przygotowywanie korespondencji okolicznościowej;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem pieczęci i stempli stosowanych w Komendzie, w tym stempli służbowych oraz ich wybrakowanie i zniszczenie;
 • bieżąca obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej z wydziału, jej rejestracja zgodnie z JRWA, obsługa poczty elektronicznej wydziału.

 

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie ogólne: średnie;
 • minimalny staż w służbie stałej: 2 lata;
 • umiejętność obsługi komputera (m.in. MS Office);
 • prawo jazdy kat. B.
 •  

Punkty dodatkowe za:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka obcego;

 

Wymagane dokumenty:

 • raport o przyjęcie do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu;
 • CV (uwzględniające przebieg służby i pracy);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych do konkursu organizowanego w związku z naborem do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922)”;

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy:
złożyć osobiście w kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w godzinach od 7.30 do 15.30,
przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu
ul. Masztalarska 3
61 767 Poznań

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając
IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „Starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru”

Informacje dodatkowe:
Proces naboru składa się z dwóch etapów:
- weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu;
- rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Niepoinformowanie kandydata o wynikach naboru będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 61 767 Poznań. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dodatkowych informacji udziela bryg. Robert Klonowski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru pod numerem telefonu (61) 22 20 290.

 

Do pobrania w PDF

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (15-06-2018 15:08)
Zmienił: Sławomir Brandt (15-06-2018 15:15)