BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskš "Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"

INFORMACJA PRASOWA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

 

W dniu 15 września 2009 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Całkowita wartość projektu wynosi: 3.999.997, 81 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2.399.998,68 zł.


Projekt ma na celu: poprawę życia i zdrowia mieszkańców województwa oraz stanu środowiska poprzez wzrost skuteczności ochrony środowiskowej i ekologicznej obszaru. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności systemu informacji o środowisku i zagrożeniach ekologicznych poprzez doskonalenie stanowisk do analizowania, prognozowania i unieszkodliwiania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.


Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo chemiczno-ekologiczne województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do diagnozowania stanu środowiska naturalnego, zabezpieczanie miejsca wystąpienia awarii oraz katastrof chemiczno - ekologicznych, a także usuwania ich skutków. W ramach projektu zostanie zakupione:

 

  • Samochód ratownictwa chemiczno – ekologicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem – dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu,
  • Mobilne laboratoria do badania skażeń środowiska oraz specjalistyczny laboratoryjny sprzęt analityczny do diagnozowania stanu środowiska - dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 


Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla strażaków z województwa wielkopolskiego.


Termin realizacji: do końca 2010 roku.

Opracował: st.kpt. Maciej Kaleciński

 

 

 

Realizacja Projektu

W dniu 6 lipca 2010 odbyła się uroczystość podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie w użytkowanie Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu zakupionego w ramach Projektu średniego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Samochód ten został zakupiony w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu projektu o nazwie „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu” nr RPWP.03.06.00-30-013/09 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. Wartość samochodu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem to 2 533 760,00 zł.

Samochód wraz z wysoko specjalistycznym sprzętem rozpoznawczym pełni funkcję mobilnego laboratorium zdolnego do rozpoznawania i analizowania zagrożeń o charakterze chemicznym, ekologicznym, biologicznym oraz radiacyjnym. Samochód został wyposażony również w sprzęt ratowniczy umożliwiający bezpośrednie podejmowanie działań w zakresie unieszkodliwiania powstałych zagrożeń. Samochód będzie użytkowany przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego funkcjonującą przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu. Samochód w zależności od zaistniałych potrzeb będzie wykorzystywany do działań na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Opracował: st. kpt. Maciej Kaleciński

 

 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (25-11-2009 10:43)
Zmienił: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (26-07-2010 13:32)