BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek- 400 ty?. z?otych trafi?o do druhów ochotników z powiatu tureckiego

Przedstawiciele 80 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego podpisało umowy w ramach programu 5000+ „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” Do strażaków trafiły środki w wysokości 5.000,00 zł. Pozyskane fundusze druhowie mogą przeznaczyć m.in. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowe, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Kwota dofinansowania w I turze wniosków to 400.000 zł, które trafią do strażaków z powiatu tureckiego. Stronami umowy o przyznanie dotacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra, oraz dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystym przekazaniu umów, które odbywały się, we wszystkich miastach i gminach powiatu tureckiego w dniach od 7 do 10 października br. w uczestniczyli: Poseł na Sejm RP – Ryszard Bartosik, Komendant Powiatowy PSP w Turku – st.kpt. Piotr Pietrucha, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Turku – bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz, druhowie z jednostek OSP z poszczególnych gmin, prezesi/komendanci miejsko-gminni ZOSP RP oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu tureckiego.

Tekst : mł. kpt Jacek Erkiert

Zdjęcia : Archiwum KP PSP

 

 

 

  

 

Powrót

(11-10-2019 17:09)
(11-10-2019 19:17)