BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Struktura i organizacja Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu

Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego wykonują:
- Wojewoda Wielkopolski jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej
- Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
- Komendanci Powiatowi (Miejscy) Państwowej Straży Pożarnej

Do zadań Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, jako kierownika straży wojewódzkiej, działającego w imieniu Wojewody, należy:
- kierowanie Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
- opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa,
- organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym odwodów operacyjnych na obszarze województwa, dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił powiatu,
- kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- kontrolowanie organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej działających na obszarze województwa,
- analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwowa Straż Pożarną,
- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
- wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Do zadań Komendy Wojewódzkiej należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, a w szczególności:
- podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa,
- sporządzanie planów pracy, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
- sporządzanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
- współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Wojewódzkiej oraz innymi organizacjami i jednostkami organizacyjnymi,
- załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy,
- realizowanie zaleceń pokontrolnych,
- realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
- prowadzenie instruktażu dla Komend Powiatowych (Miejskich) z zakresu realizowanych zadań, doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wspierania inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
- prowadzenie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
- realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego funkcji zastępcy przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU


Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-01-2008 00:54)
Zmienił: Sławomir Brandt (30-11-2012 12:34)