BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Możliwoœci realizacji szkoleń - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Możliwości w zakresie realizacji projektów szkoleniowych przez Komendy Miejskie/Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przy wykorzystaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)


Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową,
rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie
poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz
wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.


Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym:

Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dalszej części każdy priorytet zawiera wyszczególnione działania z dokładnym opisem obszarów wsparcia na jakie istnieje możliwość pozyskania dofinansowania.

Na szczególna uwagę Komend Miejskich/Powiatowych PSP zasługuje komponent  regionalny PO KL (Priorytety VI-IX), dla którego Instytucją Pośredniczącą w województwie wielkopolskim (przyjmującą wnioski, oceniającą wnioski, przyznającą i rozliczającą dofinansowanie) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Środki finansowe komponentu regionalnego PO KL, zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych w szczególności z terenów wiejskich i gmin miejsko-wiejskich w związku z czym uzasadnione jest aplikowanie ze szczebla gminnego czy powiatowego.


Analizując opisy obszarów wsparcia dla poszczególnych działań priorytetów komponentu regionalnego w kontekście uczestniczenia w projekcie Komendy Miejskiej/Powiatowej na szczególną uwagę zasługują działania:

 • Priorytet 7,Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
 • Priorytet 9 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
 • Priorytet 9, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego,
 • Priorytet 6, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.


Obszary wsparcia powyższych działań w pewnym zakresie są podobne do siebie, ogólnie określajac wszystkie one zakładają m. in. następujące przedsięwzięcia:

 • integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich,
 • poprawa zdolności do zatrudnienia,
 • inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym,
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy


Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do zorganizowania przez KM/KP PSP w wytypowanych obszarach wsparcia to:

 • Kurs ratownictwa medycznego,
 • Kurs prawa jazdy kategorii „C”,
 • Kurs pilarzy,
 • Kurs stermotorzysty,
 • Ich kombinacja,
 • Inne przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym, promocyjnym czy informacyjnym przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich.


Maksymalna wartość projektu w przedstawionych działaniach wynosi 50 tyś zł, dodatkowo nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego, całość przedsięwzięcia można sfinansować środkami UE.
Projekt przewiduje również możliwość skorzystania z tzw. „cross-financingu”, co w praktyce oznacza możliwość przeznaczenia kwoty pieniężnej do pułapu 10% z wartości projektu, na wydatki inwestycyjne konieczne do przeprowadzenia projektu, czyli np. organizując kurs ratownictwa medycznego można zakupić torbę PSP R1, albo zakupić pilarkę czy odzież ochronną na potrzeby kursu pilarzy. Zakupiony środek trwały pozostanie po zakończeniu kursu na wyposażeniu wybranej jednostki.

W ramach przedmiotowych działań można realizować projekty o zasięgu lokalnym, wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, skierowane do następujących grup docelowych (uczestników kursu):

 • Mieszkańców gmin wiejskich,
 • Mieszkańców gmin miejsko-wiejskich,
 • Mieszkańców miast do 25 tys. osób.

 

Uzasadnienia, że kursy realizują cele wskazane przez Program (integracja społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu, szkolenia, zaspokajanie potrzeb lokalnych, poprawa funkcjonowania na rynku pracy itp.) dla uczestników przedstawiają się następująco:

 • Zdobycie nowych (formalnych) kwalifikacji zawodowych po kursie,
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie z lepszymi kwalifikacjami, poprawa funkcjonowania na rynku pracy,
 • Zwiększenie możliwości awansu zawodowego w aktualnej pracy,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • Integracja społeczna poprzez wspólne uczenie się,
 • Wzrost motywacji uczestnika do aktywnego poszukiwania pracy,
 • Poprawa umiejętności pracy zespołowej,
 • Wzrost pewności siebie
 • Inne.


Sposoby uczestniczenia komendy w projekcie:

 • jako projektodawca (lider) opracowując we własnym zakresie dokumentacje,
 • jako partner (lub jeden z kilku partnerów) projektu, przy wytypowaniu na lidera inny podmiot np. urząd miasta/gminy, jednostka OSP, Zarząd Powiatowy OSP itp.
 • Istnieje również możliwość zlecenia opracowania dokumentacji i kompleksowego prowadzenia projektu firmie zewnętrznej, której wynagrodzenie zostanie ujęte w kosztach projektu.


Jak przygotować wniosek:
Do przygotowania wniosku wykorzystujemy aplikację:

Generator Wniosków Aplikacyjnych


Aplikacja dostępna pod adresem:
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/

Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i  drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów, jest łatwa i wygodna w obsłudze, sama wykonuje niektóre obliczenia np. przy konstrukcji budżetu.

Przykładowy wypełniony wniosek (na wzór) na przeprowadzenie kursu ratownictwa medycznego połączonego z kursem pilarzy, opracowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce dostępny TUTAJ
Wzory wniosków w omawianych działaniach (7.3, 9.5, 9.3, 6.3) wraz z pozostałymi wymaganiami formalnymi są analogiczne.

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące naborów wniosków, aktualnie otwartych konkursów, wzorów dokumentacji PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza pod adresem:
http://efs.wup.poznan.pl/strony/7.php

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C - sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski z powyższych działań będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2008 roku.

 

 

Opracował: Maciej Kaleciński

Powrót

Napisał: (18-11-2008 15:12)
Zmienił: (19-11-2008 09:15)