BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Specjalizacje ratownicze

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego

W 2008 roku powstała w ramach JRG nr 1 Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno -Nurkowego. Na początku liczyła 6 strażaków i  posiadała jedną jednostkę pływającą (ponton).
Od 2010 r. są regularnie organizowane na terenie aglomeracji poznańskiej wojewódzkie ćwiczenia doskonalące dla grup wodno – nurkowych Wielkopolski. To bardzo cenne ćwiczenia umożliwiające wymianę doświadczeń i doskonalenie taktyki oraz technik ratownictwa wodno – nurkowego. Ostatnie takie manewry zorganizowano w lutym 2013 r. Były to  trzydniowe manewry, w których uczestniczyło ponad 40 strażaków-nurków z  Wielkopolski. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną w formie warsztatów przeprowadzono w KM PSP Poznań (JRG 8 Bolechowo). Część praktyczna polegała na prowadzeniu ćwiczeń w  zakresie technik nurkowych na wodach płynących (rzeka Warta) oraz na  jeziorach pokrytych lodem (jezioro Strzeszyńskie). W 2012 r. grupa brała udział w 55 akcjach ratowniczych i poszukiwawczych (stan na dzień 13 grudnia). Do wyjątkowych i szczególnych akcji ratowniczych należy uratowanie osoby będącej ponad 20 minut pod wodą. W 2011 r. Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP Poznań otrzymało zgłoszenie, że topi się człowiek w stawie. Dyżurny MSK zadysponował na miejsce zdarzenia najbliższą jednostkę ratowniczo-gaśniczą (JRG 5), grupę ratownictwa wodno-nurkowego, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Po  przybyciu na miejsce zdarzenia, natychmiast rozpoczęto przeszukiwanie akwenu. Po kilku minutach znaleziono osobę znajdującą się pod wodą i  natychmiast wyewakuowano ją z akwenu, a zespół ratownictwa medycznego przystąpił do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Następnie poszkodowanego przetransportowano do szpitala w stanie ciężkim. Ta walka o życie okazała się skuteczna i po leczeniu szpitalnym osoba poszkodowana wróciła do zdrowia. Sytuacja była skrajnie trudna, ponieważ poszkodowany długo znajdował się pod wodą. Na terenie obszaru chronionego naszej Komendy działa OSP Ratownictwa Wodnego Mistral. Jednostka ta działa już prawie 40 lat. Uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych i poszukiwawczych.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 posiada:
• samochód średni ratowniczo-gaśniczy,
• samochód średni ratowniczo-gaśniczy,
• samochód specjalny drabina mechaniczna,
• samochód lekki ratownictwa wodnego z przyczepą łodzią,
• samochód lekki ratownictwa wodnego z przyczepą łodzią.
Grupę współtworzyli kpt. Piotr Mądry – dowódca grupy, st. kpt. Mariusz Kowalski – zastępca dowódcy grupy (zastępca dowódcy JRG nr 1) oraz mł. kpt. Michał Kucierski – obecnie rzecznik prasowy KM PSP.

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 4 - Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza

 

Dużym wyzwaniem dla strażaków jest ratowanie ludzi uwięzionych pod gruzami w wyniku katastrofy budowlanej czy komunikacyjnej oraz poszukiwanie osób zaginionych w terenie. Jest to szczególny rodzaj ratownictwa, ponieważ w pierwszej fazie akcji nie można użyć ciężkiego sprzętu do odgruzowywania. Wtedy konieczna jest odpowiednia taktyka ratownicza i specjalistyczne techniki ratownicze. Aby te zadania zrealizować powołano w Poznaniu w 2000 r. Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą na bazie JRG 4 . Na początku swojej działalności SGPR dysponowała tylko jednym geofonem (urządzenie do lokalizacji ludzi zasypanych, uwięzionych). Następnie pozyskano psy ratownicze i rozpoczęły się żmudne treningi. Jak zawsze, początki były bardzo trudne, jednak zaangażowanie oraz systematyczne szkolenia i doskonalenie zawodowe strażaków JRG 4 miały wpływ na rozwój grupy. Pierwszym dowódcą SGPR był st. kpt. Tomasz Krajnik, obecnie naczelnik Wydziału Operacyjnego Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, który cały czas nas wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą. SGPR systematycznie uczestniczyła w krajowych, a później międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych na poligonie w Pstrążu, organizowanych przez KCKRiOL KG PSP. Tam nasi strażacy-ratownicy byli poddawani testom i  sprawdzianom ratowniczym zdobywając wiedzę i umiejętności. Wielkim dla nas wydarzeniem było uzyskanie przez grupę międzynarodowego certyfikatu uprawniającego do udziału w akcjach ratowniczych na świecie. W 2010 roku strażak SGPR uczestniczył w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w  Haiti. SGPR współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną Grupą Ratownictwa Specjalistycznego Poznań, zajmującą się działalnością ratowniczą z  wykorzystaniem psów ratowniczych. KM PSP Poznań posiada podpisane porozumienie z OSP GRS o współdziałaniu szkoleniowym i ratowniczym. Ta współpraca owocuje wzmocnieniem jakości systemu ratowniczego aglomeracji poznańskiej. Strażacy SGPR brali udział w wielu międzynarodowych ćwiczeniach (Francja, Rosja, Finlandia) oraz uczestniczyli w  szkoleniowym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych zdobywając wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Ostatnio SGPR uczestniczyła w ćwiczeniach na lotnisku w Powidzu (ćwiczono wylot grupy do akcji ratowniczej poza nasz kraj) oraz na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie ćwiczono funkcjonowanie różnych modułów ratowniczych podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
Obecnie JRG 4 posiada:
• samochód średni ratowniczo-gaśniczy,
• samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy,
• samochód drabinę mechaniczną,
• samochód ciężki ratownictwa technicznego typu MEGA-CITY,
• samochód średni ratownictwa technicznego,
• samochód średni grupy ratowniczej (przewóz psów),
• samochód lekki grupy ratowniczej,
• samochód rozpoznania,
• kontener inżynieryjno-techniczny,

Dowódcą JRG 4 i SGPR jest asp. sztab. Dariusz Jezierski, a jego zastępcą mł. kpt. Krzysztof Karolewski. Szczególną rolę w SGPR dotyczącą szkolenia psów pełni Pani mł. ogn. Magdalena Nowicka, która jest w tym zakresie instruktorem. Pani Magda ma bardzo duże doświadczenie i bierze udział w krajowych egzaminach z zakresu uzyskiwania przez psy ratownicze certyfikatów.

 

Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza Nr 5 - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

W 2002 r. powstała w ramach JRG 5 Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, która na początku liczyła 12 strażaków. Rozpoczął się okres szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz doposażania w sprzęt ratownictwa wysokościowego.
Grupa brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych. W 2009 r. była współorganizatorem ogólnopolskich ćwiczeń grup ratownictwa wysokościowego, które odbyły się w Poznaniu. Były to  dla nas cenne doświadczenia ratownicze. Z okazji tych ćwiczeń wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu i komendant miejski PSP w Poznaniu zorganizowali w Urzędzie Miasta Poznania specjalne seminarium ratownicze dotyczące działalności ratowniczej poznańskich grup specjalistycznych. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor KCKRiOL KG PSP i jego zastępca, władze Wielkopolski oraz miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Było wiele emocji, przeżyć, a także wymiany doświadczeń. Grupa ćwiczyła na wszystkich charakterystycznych obiektach (budynki, wieże, mosty, silosy, inne) na terenie aglomeracji poznańskiej, a także na wybranych obiektach Wielkopolski. Niezwykle ważny jest potencjał i  doświadczenie grupy podczas złożonych i trudnych technicznie akcji ratowniczych. W trakcie jednej z nich, strażacy stosując odpowiednie techniki ratownicze uratowali kobietę zagrożoną na balkonie. W 2012 roku grupa otrzymała nowy, wysokiej klasy specjalistyczny samochód ratownictwa wysokościowego.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 posiada :
• samochód średni ratowniczo-gaśniczy,
• samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy,
• samochód specjalny podnośnik,
• samochód lekki ratownictwa wysokościowego,
• samochód ciężki ratownictwa wysokościowego,
• samochód rozpoznawczo-ratowniczy.
Dowódcą grupy jest, od jej powołania do dzisiaj, bryg. Piotr Kołodziejczak, a jego zastępcą st. kpt. Krzysztof Bugajak.

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 6 - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego

W maju 1990 roku pododdział Zawodowej Straży Pożarnej Poznań – Krzesiny otrzymał specjalistyczny samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego z przewoźną zaporą przeciwolejową. Było to dla strażaków JRG 6 wielkim wyzwaniem szkoleniowym oraz ratowniczym.
Najważniejszym wtedy zadaniem było jak najszybsze wyszkolenie się w  zakresie prowadzenia akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Po  przeprowadzeniu intensywnych szkoleń, podjęto nowe wyzwanie i rozpoczęto działalność ratowniczą. Oczywiście był to początek nowego szlaku ratowniczego. Korzystaliśmy z doświadczeń zagranicznych oraz znakomitych polskich ekspertów i ratowników z zakładowych stacji ratownictwa chemicznego. Podstawą działań było ciągłe szkolenie i uczenie się w  oparciu o doświadczenia z akcji ratownictwa chemicznego. Podstawowe wyposażenie jednostki stanowiły wtedy następujące samochody: ratownictwa chemiczno – ekologicznego z przyczepą- zaporą przeciwolejową i  przyczepą-separatorem do oddzielania zanieczyszczeń olejowych od czystej wody, ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa technicznego. Samochód ratownictwa chemiczno – ekologicznego, zapora przeciwolejowa i separator były całkowicie nowym rodzajem pojazdu pożarniczego i przyczep ratownictwa ekologicznego. Na początku jednostka uczestniczyła w ciągu roku w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych. Pierwsze akcje ratownictwa chemicznego nie należały do najłatwiejszych. Do nich należy zaliczyć udział w akcji ratowniczej podczas gaszenia pożaru benzyny składu cystern pociągu kolejowego, gdzie po ugaszeniu pożaru przystąpiono do  neutralizacji podłoża i przepompowywania benzyny z uszkodzonych do  rezerwowych cystern. Dużym wyzwaniem był też udział w działaniach ratowniczych podczas awaryjnego uwolnienia do otoczenia toksycznego i  żrącego dwutlenku siarki. Trudna była też akcja ratownicza podczas pożaru bunkra z chemikaliami na poznańskich Ratajach. Prowadzono także akcję likwidacji dużego rozlewu olejowego na Warcie. Na początku lat dziewięćdziesiątych została zakupiona specjalistyczna wydolnościowa komora treningowa dla strażaków i zamontowana w pododdziale. Była to  pierwsza w Polsce w PSP tego rodzaju specjalistyczna komora treningowa. Jest to doskonałe narzędzie sprawdzające wyszkolenie strażaka oraz umożliwiające prowadzenie doskonalenia zawodowego. Rozwój przemysłu spożywczego, petrochemicznego i chemicznego oraz wzrost natężenia transportu drogowego i kolejowego towarów (substancji) niebezpiecznych spowodował zwiększenie zagrożeń dla ludzi i środowiska. W kolejnych latach liczba akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego była coraz wyższa. Kadra dowódcza JRG 6 doskonaliła się uczestnicząc systematycznie w bardzo wielu odprawach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W 2010 r. JRG 6 otrzymała w ramach programu unijnego najwyższej klasy samochód rozpoznania chemiczno – biologiczno – radiacyjnego. Wielkopolska Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu zorganizowała specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi tego samochodu. Otrzymanie takiego przewoźnego laboratorium znacznie zwiększyło możliwości ratownicze JRG 6, powodując tym samym wzrost bezpieczeństwa ekologicznego i poziomu ochrony ludności Wielkopolski, a  także i Polski.

Obecnie JRG 6 posiada:
• samochód rozpoznania chemiczno – biologiczno – radiacyjnego,
• samochód ciężki ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
• przyczepę – zaporę przeciwolejową,
• przyczepę – separator do oddzielania zanieczyszczeń olejowych,
• łódź do akcji ratownictwa ekologicznego,
• samochód ciężki ratownictwa technicznego,
• samochód średni ratowniczo – gaśniczy,
• kontenerowy magazyn ochrony dróg oddechowych.
W ostatnim czasie JRG 6 otrzymała chromatograf gazowy oraz urządzenie do  zdalnej detekcji. Jest to najwyższej, światowej klasy sprzęt, służący do prowadzenia rozpoznania nieznanych substancji chemicznych. To zdecydowany rozwój w ratownictwie chemicznym i ekologicznym w  dziedzinie identyfikacji nieznanych substancji chemicznych.
Poza w/w sprzętem w dyspozycji JRG 6 znajdują się: kontenerowy zestaw (zbiornik) do zbierania substancji niebezpiecznych (baza JRG 7), kontenerowy zestaw do dekontaminacji masowej (baza JRG 8), nowoczesna przyczepa do dekontaminacji wstępnej (baza JRG 7) i przyczepa do zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych (baza JRG 2).
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w PSP cały czas się rozwija i  stanowi podstawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Dowódcą JRG 6 jest st. kpt. Mirosław Hoffman, a jego zastępcą asp. sztab. Konrad Grygiel.

 

Podziękowania i wyrazy uznania dla strażaków, którzy tworzyli, organizowali i działają w Specjalistycznych Grupach Ratowniczych poznańskiej Komendy.

Powrót